ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Artikel 4. Levering

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

Artikel 8. Retourneren en omruilen

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12. Diversen

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Complot concept store zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid aanvaardt van deze Voorwaarden en alle geldende bepalingen, zoals vermeldt op onze website www.complotconceptstore.nl.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Complot concept store worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Complot concept store ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Complot concept store zijn vrijblijvend en Complot concept store behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Complot concept store. Complot concept store is gerechtigd om zonder opgave van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Complot concept store dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie volgens de door koper gekozen betaalmethode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank (vooruitbetalen) geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Complot concept store.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning Complot concept store bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Complot concept store haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Complot concept store om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Complot concept store gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Complot concept store.

3.7 Setkortingen gelden alleen voor sets zoals deze op productpagina’s worden getoond. Het is niet mogelijk om zelf producten als set samen te stellen. Indien na ontvangst slechts een (1) product van de set wordt aangehouden en de andere producten van de set worden geretourneerd, dan komt de setkorting te vervallen en geldt de normale verkoopprijs voor het aangehouden product. Verrekening vindt plaats via de geretourneerde producten. Setkortingen zijn onder voorbehoud van prijs- en databasefouten en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Complot concept store opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling na dertig (30) dagen te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Complot concept store verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Complot concept store geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Complot concept store garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Complot concept store daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Gebruikte productafbeeldingen dienen slechts ter indicatie en zijn niet bindend voor de overeenkomst.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Complot concept store de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Retourneren en omruilen

8.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen de wettelijke zichttermijn van acht (8) werkdagen na factuurdatum aan Complot concept store te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien deze binnen de genoemde zichttermijn aan de klantenservice zijn gemeld en voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden en bepalingen.

8.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: 1. Zending dient voldoende gefrankeerd en van een geldig retournummer voorzien te zijn. 2. Verpakking dient compleet en onbeschadigd te zijn. 2. Artikel/artikelen dient/dienen onbeschadigd te zijn en geen gebruikssporen te vertonen.

8.3 Een onaangemelde retourzending of een retourzending zonder retournummer en/of waar geen (toereikende) portokosten voor is voldaan, wordt niet door Complot concept store in ontvangst genomen en gaat per omgaande retour naar de afzender. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de afzender.

8.4 Artikelen die gebruikt en/of beschadigd zijn, of waarvan de verpakking/seal beschadigd is of ontbreekt, worden eveneens niet geaccepteerd door Complot concept store en gaan direct retour naar de afzender. De verzendkosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de afzender.

8.5 De kosten van een retourzending zijn geheel voor rekening van de afzender en worden derhalve niet door Complot concept store vergoedt.

8.6 Indien u een artikel omruilt, wordt het vervangende artikel u kosteloos toegestuurd. Indien ook het vervangende artikel wordt omgeruild/geretourneerd, houdt Complot concept store zich het recht voor om € 4,95 aan (extra) verzend- en verwerkingskosten in rekening te brengen.

8.6 Indien u geen vervangend artikel wenst te ontvangen en de bestelling wilt annuleren, zal Complot concept store na ontvangst en goedkeuring van de retourzending de betaling binnen veertien (14) dagen naar u terugboeken.

8.7 Voor artikelen die speciaal voor u zijn bestelt of speciaal voor u zijn vervaardigd en/of voor u op maat zijn gemaakt, geldt geen zichttermijn en kunnen hierdoor niet worden omgeruild of geretourneerd.

8.8 Tijdens de lockdown ivm COVID gelden er andere regels mbt het retourneren van onze producten. Voor kleding geldt op dit moment een retourrecht van 3 dagen na de ontvangst van de gekochte artikelen. Doordat wij maar een kleine winkel zijn voorkomen we zo dat er veel bij klanten thuis ligt. Voor gifts en andere items geldt een retourrecht van 10 werkdagen. Sale items mogen bij ons geretourneerd worden en hiervoor krijg je een tegoedbon.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Doordat Complot concept store veel verschillende artikelen heeft is het niet mogelijk om één garantieperiode aan te stellen. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient u Complot concept store, zo snel mogelijk na ontdekking hiervan in kennis te stellen en gaat Complot concept store een passende oplossing voorstellen.

9.2 Complot concept store beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Complot concept store is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Complot concept store zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Complot concept store, dan wel tussen Complot concept store en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Complot concept store, is Complot concept store niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Complot concept store.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Complot concept store in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Complot concept store gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Complot concept store kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Complot concept store schriftelijk opgave doet van een adres, is Complot concept store gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Complot concept store schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Complot concept store gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Complot concept store deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Complot concept store in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Complot concept store vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Complot concept store is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.